Contact Us

CHAOZHOU CHAOAN JIAJIA CERAMIC TECHNICAL FACTORY     

Add: XIJIAO VILLAGE, FUYANG TOWN, CHAOAN, CHAOZHOU, CHINA

Principal: Qiu Taozhao

Tel: +86-768-6888409 6897393

Fax: +86-768-6874354

E-mail: Qtj@pub.chaozhou.gd.cn